mgr Waldemar Wójcik

KOMORNIK SĄDOWY przy Sądzie Rejonowym w Wałbrzychu

Ważne informacje przed wszczęciem egzekucji


Przed wypełnieniem wniosku o wszczęcie postępowania egzekucyjnego prosimy o zapoznanie się poniższymi informacjami w celu poprawnego wypełnienia przedmiotowego wniosku

1. Wierzyciel jest obowiązany we wniosku wskazać imię i nazwisko (lub nazwę) dłużnika, jego adres zamieszkania (lub siedziby). W celu szybszego ustalenia składników majątkowych dłużnika warto umieścić wszelkie posiadane dane identyfikacyjne:

- w przypadku osoby fizycznej – Miejsce zamieszkania dłużnika, PESEL, NIP, numer dowodu osobistego, imiona rodziców, datę urodzenia 

- w przypadku osoby prawnej – Adres siedziby dłużnika, numer NIP, REGON, KRS.

2. Wierzyciel ma do dyspozycji szereg sposobów egzekucji uregulowanych w kodeksie postępowania cywilnego tj. egzekucję z ruchomości, wynagrodzenia za pracę, rachunku bankowego, innych wierzytelności, innych praw majątkowych, z nieruchomości. Wierzyciel ma obowiązek wskazać składniki majątku, z których prowadzona ma być egzekucja, powinien więc określić:

- ruchomości, z których komornik ma prowadzić egzekucję, oraz gdzie się one znajdują.

- numer rachunku bankowego lub nazwę banku, w którym rachunek dłużnika jest prowadzony

- nazwę i adres siedziby zakładu pracy dłużnika lub miejsce prowadzonej działalności gospodarczej

- nazwę wierzytelności i adres trzeciodłużnika (np. w przypadku emerytury – właściwy oddział ZUS)

- inne prawa majątkowe – np. nazwę i siedzibę spółki z o.o., w której dłużnik ma udziały oraz właściwy dla tej spółki sąd rejestrowy

- adres i nr księgi wieczystej nieruchomości należącej do dłużnika

3. Jeżeli wierzycielowi nie jest znany majątek dłużnika, może w trybie art. 797 1 kpc zlecić poszukiwanie majątku Komornikowi - wówczas sposoby egzekucji wystarczy wskazać ogólnie. Ustawowa opłata za podjęcie czynności kompleksowego poszukiwania majątku przez komornika wynosi 61,62 zł. W przypadku skutecznej egzekucji jest ona wierzycielowi zwracana. W ramach zlecenia poszukiwania majątku komornik podejmuję w szczególności następujące czynności:

- sprawdza w którym banku dłużnik posiada rachunek bankowy za pomocą systemu OGNIVO (opłata: w przypadku banków komercyjnych 19,43zł, w przypadku banków spółdzielczych 106,02zł),

- sprawdza czy jest właścicielem samochodu w bazie CEPiK

- sprawdza czy jest właścicielem nieruchomości położonej w powiecie, w którym znajduje się jego miejsce zamieszkania.

- kieruje wnioski o udostępnienie danych do właściwego urzędu skarbowego (opłata w wysokości 45,00 zł) i oddziału ZUS (opłata w wysokości 40,11 zł) w celu ustalenia źródeł dochodu dłużnika (np. miejsce pracy, renta, emerytura, działalność gospodarcza). Komornik ustali także w miejscu zamieszkania dłużnika jaki jest jego majątek i źródła utrzymania.

- sprawdza adres zameldowania dłużnika w Bazie PESEL

więcej informacji o systemach informatycznych wykorzystywanych przez tutejszą Kancelarię można znaleźć przechodząc do działu "O Kancelarii" 

4. Jeżeli dłużnik mieszka lub ma siedzibę poza właściwością Sądu Rejonowego w Wałbrzychu (przejdź do działu "Obszar działania") Wniosek o wszczęcie postępowania egzekucyjnego powinien zawierać również formułę:

“Wierzyciel oświadcza, że dokonuje wyboru komornika sądowego przy Sądzie Rejonowym w Wałbrzychu Waldemara Wócjika na podstawie przepisu art. 8 ust. 6 ustawy z dnia 29.08.1997 r. o komornikach sądowych i egzekucji (Dz.U. z 2007 r. Nr 133, poz. 882 z późn. zm.).”

5. Do wniosku o wszczęcie postępowania egzekucyjnego należy dołączyć oryginał tytułu egzekucyjnego. Tytułem egzekucyjnym może być m.in. orzeczenie sądu, referendarza sądowego czy ugoda zawarta przed sądem (wszystkie tytuły wymienia art. 777 kodeksu postępowania cywilnego).


Przejdź do: